ПГЛПЕХТ - Ямбол
Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии

Мисия и визия

Създаване на възможно най-добрите условия за развитие на личността на всеки ученик, така че да се постигне пълноценна трудова и социална интеграция в обществото.

Мисията на ПГЛПЕХТ – гр. Ямбол е да подпомага индивида в свободното му развитие и усъвършенстване на природните му заложби, на тяхната хармония и цялост като го включва в различни по вид дейности и типове социални общности за постигане на държавните образователни изисквания в съответния етап/степен на училищно образование срещу минимализиране на ресурсите – финансови и човешки/. ПГЛПЕХТ осигурява качествено и достъпно общообразователно и професионално обучение на ученици от 8 до 12 клас в специалностите: „ Технологичен и микробиологичен контрол”, „Екология и опазване на околната среда“, „Фризьорство“, „Производство на мебели“, „Производство на облекло от текстил“, което успешно съчетава националните традиции с европейското измерение и е насочено към развитие на индивидуалните способности на всеки ученик като знаещ, мотивиран и способен член на гражданското общество. ПГЛПЕХТ осигурява съвременна, модерна, професионална подготовка на квалифицирани, конкурентноспособни, търсени кадри в различните сфери на икономиката, способни да се реализират на пазара на труда.