ПГЛПЕХТ - Ямбол
Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии

специалност: Технология на фармацевтични и парфюмерийно - козметични продукти

професия Химик - технолог

След завършен VII клас, дневна форма на обучение, срок – 5 годишен, за професионално образование с придобиване на III степен на професионална квалификация без интензивно и без разширено изучаване на чужд език, с прием след завършено основно образование.

Химик-технологът може да работи в предприятия от химическата индустрия, както и в предприятия от добивната, преработващата и фармацевтичната промишленост. Той работи с машини, уреди и апарати в различни химични производства, осъществява наблюдение и контрол на технологичните процеси.

Химик-технологът поема отговорност за: осигуряване на условия за нормалното протичане на технологичните процеси; спазване на изискванията на санитарните норми за здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда; осигуряване качеството на крайния продукт; работата на екипа.

За успешното упражняване на професията химик-технологът трябва да бъде прецизен и точен, да работи с чувство на отговорност към екипа, който ръководи, да общува безконфликтно и да решава проблемни ситуации, възникнали в процеса на работа.

В различните производства част от производствените задачи се извършват чрез компютърни програми, което изисква от химик-технолога отлично познаване на етапите на технологичните процеси.

Успешната работа на химик-технолога изисква да познава действащите стандарти за опазване на околната среда, правилата за здравословни и безопасни условия на труд, санитарно-хигиенните изисквания за съответното производство.

 След завършване на обучението по специалността обучаваният ще умее да:

 • описва и прилага ефективна организация на труда и на работното място в химичните производства;
 • спазва санитарно-хигиенните изисквания и изискванията за опазване на околната среда;
 • описва и правилно класифицира суровини, полуготови продукти и крайни продукти в химичните производства;
 • описва и   обяснява   физико-химичната   природа   и   етапите   на технологичните процеси;
 • характеризира предназначението   и   принципите  на   действие   на оборудването в химичното производство;
 • описва и използва методи за: изпитване, извършване на химични, физико-химични и механични анализи и контрол на изследваните материали;
 • анализира, обобщава и представя резултати от анализи;
 • осъществява контрол за спазването на технологичните етапи в производството;
 • разчита и използва стандарти, техническа и технологична информация;
 • характеризира основните етапи на контрол в химичните производства;
 • описва начините на работа с лабораторното оборудване, работи с точност с оборудването и го поддържа съобразно изискванията за безопасна работа;
 • познава организационната структура на фирмата и правомощията на длъжностните лица.                                            Реализацията на завършилите тази специалност за града и региона може да се осъществи във фирми, свързани с технологията на производство и разпространение на фармацевтични и парфюмерийно - козметични продукти на българския и международния пазар.