ПГЛПЕХТ - Ямбол
Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии

специалност: Производство на мебели  

професия Оператор в дървообработването

През последните години преработката на дървесина, производството и износът на мебели се увеличиха многократно. В секторите „Мебелно производство“ и „Дървообработване“ навлязоха много нови машини и технологии. Предприятията за производство на мебели в България се оказват едни от най-устойчивите клонове на родната индустрия, защото не просто оцеляват, а непрекъснато се развиват. 

След завършен VII-ми клас, дуална форма на обучение, срок - 5 годишен за професионално образование с придобиване на втора степен на професионална квалификация без интензивно и без разширено изучаване на чужд език, дневна форма на обучение, с прием след завършено основно образование. 

В Ямболска област са разположени едни от най-големите производители на корпусна и решетъчна мебел, както и на мека мебел. Във район Южен-централен съществуват 417 малки и средни предприятия, които осигуряват 3000 работни места.

Ето защо е важно, съвместно с фирмите партньори като „Мебели Виденов“, „Мандромебел“„КанУчтехспорт”ООД; „Хелън, синове и ко” ООД; „Астра Деа Мебел ЕООД; „Хегра Д ”ЕООД да бъдат подготвени кадри в профил „Производство на мебели”.                                                                                                                                                                                                                    

След за­вър­ш­ва­не на обу­че­ни­е­то по про­фе­си­я­та, обу­ча­ва­ни­ят при­до­би­ва зна­ния и про­фе­си­о­нал­но-прак­ти­чес­ки уме­ния, ко­и­то му поз­во­ля­ват да:

  • Класифицира видовете мебели и конструктивните им характеристики;
  • описва технологичните процеси при производството на различни видове мебели;
  • изпълнява в технологична последователност операциите за производство на различни видове мебел;
  • знае предназначението, устройството и принципа на действие на специализираните машини, апарати и съоръжения;
  • извършва обработка на суровини и материали с ръчни и електрически инструменти, с дървообработващи машини и съоръжения до получаване на детайли и/или готови изделия, като спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
  • да знае начините за сглобяване и опаковане на мебелни изделия;.

За­вър­ши­ли­те пъл­ни­ят курс на обу­че­ние по спе­ци­ал­ност­та мо­гат да ра­бо­тят във фир­ми, чий­то пред­мет на дей­ност е свър­зан с производство на мебели и изделия от дървесина.

Разкриването на тази специалност е резултат на сътрудничеството ни с фирмите партньори от сдружението на мебелопроизводителите в Ямбол, за да се отговори на нуждите от подготвени кадри в това направление

По време на обучението си учениците усвояват знания за основните и спомагателни материали и технологичните процеси при производството на мебели. Формират умения и навици за настройване и работа на дървообработващи машини; ползване на техническа документация; контрол и оценка на суровините, материалите и готовата продукция.

Завършилите тази специалност могат да се реализират в различни фирми на отрасъл “Мебелна промишленост” , да разгърнат творческите си способности при интериорното проектиране на дома и офиса, създаване на модерни и стилови мебели. Пред тях се разкриват големи възможности и за организиране на собствена производствена дейност.