ПГЛПЕХТ - Ямбол
Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии

специалност: Мебелно производство

професия Техник – технолог в дървообработването

През последните години преработката на дървесина, производството и износът на мебели се увеличиха многократно. В секторите „Мебелно производство“ и „Дървообработване“ навлязоха много нови машини и технологии. Предприятията за производство на мебели в България се оказват едни от най-устойчивите клонове на родната индустрия, защото не просто оцеляват, а непрекъснато се развиват. 

След завършен VII-ми клас, срок - 5 годишен за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация без интензивно и без разширено изучаване на чужд език, дневна форма на обучение, с прием след завършено основно образование. 

В Ямболска област са разположени едни от най-големите производители на мебели. Във район Южен-централен съществуват 417 малки и средни предприятия, които осигуряват 3000 работни места.

Ето защо е важно, съвместно с фирмите партньори като „Мебели Виденов“, „Мандромебел“; „КанУчтехспорт”ООД; „Хелън, синове и ко” ООД; „Астра Деа Мебел ЕООД; „Хегра Д ”ЕООД да бъдат подготвени кадри в профил „Мебелно поризодство”.                                                                                                                                                                                        

След за­вър­ш­ва­не на обу­че­ни­е­то по про­фе­си­я­та, обу­ча­ва­ни­ят при­до­би­ва зна­ния и про­фе­си­о­нал­но-прак­ти­чес­ки уме­ния, ко­и­то му поз­во­ля­ват да:

  • познава, подбира и използва дървесина, дървесни и спомагателни материали;
  • обработва дървесината с ръчни инструменти и универсални дървообработващи машини, като спазва изискванията за точност и качество при производство на мебели;
  • настройва за работа и поддържа инструменти, машини и съоръжения;
  • произвежда мебели при спазване на последователността на технологичните операции;
  • извършва монтажно – ремонтни дейности;
  • разчита конструктивна документация на мебелни изделия;
  • съставя спецификации и разходни норми на материали;
  • конструира и проектира мебели и интериор за жилищни и обществени сгради и офиси;
  • анализира условията за работа и съобразно с тях да извършва необходимите трудови дейности;
  • планира, организира и контролира дейностите.

За­вър­ши­ли­те пъл­ни­ят курс на обу­че­ние по спе­ци­ал­ност­та мо­гат да ра­бо­тят във фир­ми, чий­то пред­мет на дей­ност е свър­зан с мебелно производство.

Разкриването на тази специалност е резултат на сътрудничеството ни с фирмите партньори от сдружението на мебелопроизводителите в Ямбол, за да се отговори на нуждите от подготвени кадри в това направление

По време на обучението си учениците усвояват знания за основните и спомагателни материали и технологичните процеси при мебелното производството. Формират умения и навици за настройване и работа на дървообработващи машини; ползване на техническа документация; контрол и оценка на суровините, материалите и готовата продукция.

Завършилите тази специалност могат да се реализират в различни фирми на отрасъл “Мебелна промишленост”, да разгърнат творческите си способности при интериорното проектиране на дома и офиса, създаване на модерни и стилови мебели. Пред тях се разкриват големи възможности и за организиране на собствена производствена дейност.