ПГЛПЕХТ - Ямбол
Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии

специалност: Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил  

професия Моделиер - технолог на облекло

След завършен VII клас, дневна форма на обучение, срок – 5 годишен, за професионално образование с придобиване на III степен на професионална квалификация без интензивно и без разширено изучаване на чужд език, с прием след завършено основно образование.

Шивашката промишленост е един от отраслите, допринасящи в голяма степен за експортните приходи и е един от основните работодатели в страната, което означава стратегическа значимост на сектора. Облеклото е непосредствено свързано с човека, с неговия характер и култура, с неговия  стремеж към новото, към красивото. То отразява индивидуалността и същността на човека. Това определя творческия характер в работата на избралите професия "Моделиер-технолог на облекло".

По време на обучението си учениците получават знания и умения, свързани с необходимите материали, проектирането на облекло в конфекционната промишленост и начините за изработка на различни модели облекла и аксесоари. Обучението на учениците се извършва в специализирани кабинети по теория и практика с много добра материална база, всеки ученик разполага със собствено работно място, обучението се извършва от квалифицирани преподаватели.

След завършване на обучението по специалността обучаваният ще умее да:

- разчита скици, конструира, моделира и изпълнява качествено технологичните операции при изработването на облекло от текстил;     

- проектира, конструира, моделира, експериментира и изработва модели на облекла;
- борави с различните стилове в изобразителното изкуство и костюма, да може да ги използва при проектирането на съвременни облекла и владее
- познава основни, помощни и спомагателни материали за изработване на облекло от текстил;
- познава и работи на основните видове шевни машини, кроячна техника и съоръжения за влаго-топлинна обработка, използвани в производството на облекло от текстил;
- разработва и прилага технологичната последователност за изработване на видове облекло от текстил, адаптира се бързо за промяна на технологията при въвеждане на нови машини и съоръжения;

- анализира условията за работа и съобразно тях извършва необходимите дейности;
- контролира качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
- планира и организира изпълнение на текущите задачи и решава възникнали проблеми,
- да работи в български и международни дизайнерски студия;
- успешно да кандидатства и се обучава в български и чужди университети по моден дизайн.
- е конкурентен на пазара на труда – при търсене на работа и успешно кандидатстване за желаната позиция.

Реализацията на завършилите тази специалност за града и региона може да се осъществи във фирми, произвеждащи облекло за българския и международните пазар.