ПГЛПЕХТ - Ямбол
Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии

специалност: Фризьорство

професия Фризьор

След завършен VII-ми клас, дневна форма на обучение, срок - 5 годишен за професионално образование с придобиване на втора степен на професионална квалификация без интензивно и без разширено изучаване на чужд език, дневна форма на обучение, с прием след завършено основно образование.

Фризьорството е изкуство и се развива като изкуство – прескача граници. Фризьорската професия съчетава в себе си занаят, изкуство и бизнес.  Дава хоризонти, които малко други професии предлагат. Разнообразие, ежедневна комуникация, простор за творчество и експерименти. Клиентите са все повече информирани и взискателни.

Салоните имат нужда от добре обучени, компетентни, уверени и модерни професионалисти, които трябва да притежават и професионално - личностни качества – отговорност, сръчност, наблюдателност, инициативност, предприемчивост, умения за работа в екип.

Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии - Ямбол предоставя необходимата среда  за успешно обучение на специалисти в сферата на коафьорството. Практическите занятия се провеждат в 2 модерно  оборудвани кабинета,предоставящи възможност за обучение в условия на релна работна среда в атмосфера на творчески и артистични предизвикателства.  

Търсенето на фризьорски услуги в България и Европа се развива бързо. Това определя специалността „Фризьорство” като актуална, която позволява неограничени възможности за реализация на младите хора.

След за­вър­ш­ва­не на обу­че­ни­е­то по про­фе­си­я­та обу­ча­ва­ни­ят при­до­би­ва зна­ния и про­фе­си­о­нал­но-прак­ти­чес­ки уме­ния, ко­и­то му поз­во­ля­ват да:

- познава инструментите, пособията и материалите, използвани във фризьорството, и професионално да си служи с тях;

- избира правилно препаратите според предназначението им и състоянието на косата;

- има изградени естетически критерии за съвременните стилове във фризьорството;

- притежава теоретични знания и практически умения за изискванията при оформяне на фризура;

- определя разходните норми на материали, време, труд, извършва основни счетоводни дейности;

-  използва комуникативните си умения при работа с клиенти;

- ползва професионални издания и други източници с цел актуализиране техниката си на работа;

- адаптира се към бързо променящите се условия в професията, към новите технологии при въвеждането им.

След придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията обучаваният ще може да повишава квалификацията си чрез обучение в курсове и семинари, участие в симпозиуми, работни срещи и други прояви в сектора.

 

Специалността „Фризьорство” се разкрива за първи път в Ямболска област. Тя е насочена към тези, които търсят реализация в динамичната и конкурентна среда на фризьорския и козметичния бранш.

Програмата на обучение включва многоаспектна професионална подготовка. Учениците получават задълбочени теоретични и практически познания и изучават подробно най-съвременните технологии и средства в областта на фризьорството.

Получените знания и опит разкриват пред учениците широк спектър от възможности за професионална реализация, включително и за стартирането на самостоятелен бизнес.