ПГЛПЕХТ - Ямбол
Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии

BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"