ПГЛПЕХТ - Ямбол
Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии

BG05M20P001 - 2.014 - 0001 "Подкрепа за дуална система на обучение"

Изпълнението на проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ ще спомогне за повишаване на съответствието на професионалното образование и обучение с пазара на труда и ще създаде възможности за повишаване на квалификацията на бъдещата работна сила по професии, ключови за икономиката на страната. Изпълнението на планираните дейности ще спомогне за развитието на дуалната система на обучение и ще даде възможност за тясна обвързаност между образователната система и реалните потребности на пазара на труда.

Проектът ще предостави на работодателите възможност да наемат квалифицирани кадри с подходяща професионална подготовка и опит, придобити по време на обучението в реална работна среда. Тези дейности ще улеснят прехода от образование към устойчива заетост.“  https://mon.bg/bg/100793 

В ПГ по лека промишленост, екология и химични технологии  се обучават по дуална форма на обучение ученици по професия: Оператор в производство на облекло, специалност: Производство на облекло от текстил и  по професия: Оператор в дървообработването, специалност: Производство на мебели. Партньорски организации за ПГЛПЕХТ са Виденов груп ЕООД, Мебелком1 ООД, КанУчтехспорт България ООД, Хармонт ЕООД, Ретроуют-Аксага ООД и ТПКИ Недялко Царев.

 

Пробно стажуване във „Виденов груп“ 

Втора поредна година ученици от специалност „Производство на мебели“ в Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии гр. Ямбол провеждат стаж в една от най- големите мебелни фирми в страната „ Виденов груп“ ООД. Пробното стажуване се реализира в изпълнение на проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката. Основната цел на проекта е да разшири обхвата на дуалната система на обучение, с оглед повишаване качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда.

Проектът стартира през 2020 година и ще бъде финализиран през 2023 година. Гимназията работи по изпълнението на проекта с една от най-големите фирми- партньори и производители на мека и корпусна мебел в България – „Виденов груп“ ООД. Фирмата осигурява реални работни места и наставници за провеждане на пробно стажуване на учениците от IX-ти и X-ти клас от специалност „Производство на мебели“.

На 19 април 2022 година се проведе пробно стажуване по проект BG05M2OP001-2.014- 0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“. Двадесет и осем ученици от IX-ти и Х-ти клас, специалност „Производство на мебели“, дуална система на обучение с ръководител инж. Светла Рахнева направиха своите първи стъпки в работата в реална работна среда, запознаха се с организацията и производствения процес в цех „Корпусна мебел“. По време на пробното стажуване присъства и старши експерт по ПОО в РУО-Ямбол – инж. Милена Николова, която наблюдава тяхната работа и се запозна с дейността на фирмата и нейното производство. Учениците бяха очаровани от мащабите и новата техника и технологии във фирмата партньор – „Виденов груп“ ООД – гр. Ямбол.

 

 

 

Прикачени документи

Договор за провеждане на обучения по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“
Техническо задание за изпълнение на Поддейност1.1. „Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка, включително теоретично и практическо обучение“ по Проект BG05M2OP001-2.014-0001
Покана за подаване на оферта за изпълнение на обществена поръчка за извършване на обучения за изпълнение на Поддейност 1.1. „Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка
Покана за подаване на оферта за изпълнение на обществена поръчка за извършване на обучения за изпълнение на Поддейност 1.1. „Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка
Техническо задание за изпълнение на Поддейност1.1. „Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка, включително теоретично и практическо обучение“ по Проект BG05M2OP001-2.014-0001
Договор за провеждане на обучения по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“,
Покана за подаване на оферта за изпълнение на обществена поръчка за извършване на обучения