ПГЛПЕХТ - Ямбол
Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии

Обучение

Прикачени документи

График за провеждане на класни и контролни работи през втория срок на учебната 2021 / 2022 година
Условия и ред за организиране и провеждане на учебните часове и изпити за учениците в задочна форма на обучение през учебната 2021 / 2022 година
Заповед № РД - 06 - 322 / 14.09.2021 година - Реализирания държавен прием в VIII клас за учебната 2021 / 2022 година в професионалните и профилирани гимназии, в средните и обединени училища от област Ямбол
Условия и ред за организиране и провеждане на изпити на учениците в самостоятелна форма на обучение през учебната 2021 / 2022 година
Покана за среща на родителите на всички паралелки в ПГЛПЕХТ, град Ямбол
Разпределение на учебните часове по спортни дейности за първи срок на учебната 2021 / 2022 година
Форми на обучение в ПГЛПЕХТ, град Ямбол през учебната 2021 / 2022 година
Организация на учебния ден за учебната 2021 / 2022 година
Заповед № РД - 06 - 155 / 23.04.2021 година - Държавен план - прием в VIII клас за учебната 2021 / 2022 година в област Ямбол
Заповед № РД - 06 - 278 / 14.09.2020 година - Реализирания държавен прием в VIII клас за учебната 2020 / 2021 година в професионалните и профилирани гимназии, в средните и обединени училища от област Ямбол
График за провеждане на класни и контролни работи през втория срок на учебната 2020 / 2021 година
Разпределение учебните часове по спортни дейности за първи срок на учебната 2020 / 2021 година
График за провеждане на класни и контролни работи през първия срок на учебната 2020 / 2021 година
Организация на учебния ден за учебната 2020 / 2021 година
Обобщено разписание на класовете за учебната 2020 / 2021 година
Форми на обучение в ПГЛПЕХТ, град Ямбол през учебната 2020 / 2021 година
Разпределение учебните часове по спортни дейности за първи срок на учебната 2019 / 2020 година
График за провеждане на класни и контролни работи през първи срок на учебната 2019 / 2020 година
Обобщено разписание на класовете за учебната 2019 / 2020 година
Организация на учебния ден за учебната 2019 / 2020 година
Форми на обучение през учебната 2019 / 2020 година