ПГЛПЕХТ - Ямбол
Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии

Пробно стажуване във „Виденов груп“

Втора поредна година ученици от специалност „Производство на мебели“ в Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии гр. Ямбол провеждат стаж в една от най- големите мебелни фирми в страната „ Виденов груп“ ООД. Пробното стажуване се реализира в изпълнение на проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката. Основната цел на проекта е да разшири обхвата на дуалната система на обучение, с оглед повишаване качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда.

Проектът стартира през 2020 година и ще бъде финализиран през 2023 година. Гимназията работи по изпълнението на проекта с една от най-големите фирми- партньори и производители на мека и корпусна мебел в България – „Виденов груп“ ООД. Фирмата осигурява реални работни места и наставници за провеждане на пробно стажуване на учениците от IX-ти и X-ти клас от специалност „Производство на мебели“.

На 19 април 2022 година се проведе пробно стажуване по проект BG05M2OP001-2.014- 0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“. Двадесет и осем ученици от IX-ти и Х-ти клас, специалност „Производство на мебели“, дуална система на обучение с ръководител инж. Светла Рахнева направиха своите първи стъпки в работата в реална работна среда, запознаха се с организацията и производствения процес в цех „Корпусна мебел“. По време на пробното стажуване присъства и старши експерт по ПОО в РУО-Ямбол – инж. Милена Николова, която наблюдава тяхната работа и се запозна с дейността на фирмата и нейното производство. Учениците бяха очаровани от мащабите и новата техника и технологии във фирмата партньор – „Виденов груп“ ООД – гр. Ямбол.