ПГЛПЕХТ - Ямбол
Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии

Обява

Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии, град Ямбол обявява прием на документи за заемане на длъжност: Експерт „Образователни дейности“  за изготвяне или актуализиране на стратегически документи на училището за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“ за изпълнение на проект BG05M2OP001-3.017-0037-C01 „Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“

Прикачени документи

Обява