ПГЛПЕХТ - Ямбол
Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии

Обучение по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“

Документи за извършване на обучения за изпълнение на  Поддейност 1.1.  „Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка включително теоретично и практическо обучение по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.