ПГЛПЕХТ - Ямбол
Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии

Училищни документи - учебната 2023 - 2024 година

Прикачени документи

Правилник за дейността на ПГЛПЕХТ - обновен
Правила за организиране и провеждане на вътрешноинституционалната квалификация
План за действие към стратегията за развитие на ПГЛПЕХТ, град Ямбол за учебната 2023 - 2024 година
Мерки за повишаване на качеството на образованието в ПГЛПЕХТ, град Ямбол
Училищен план за предоставяне на обща подкрепа за личностно развитие
Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи
План за организирането, провеждането и отчитането на квалификацията на педагогическите специалисти съобразно стратегията за развитие на ПГЛПЕХТ ( 2023 - 2028)
Правилник за дейността на ПГЛПЕХТ
Стратегия за развитие на ПГЛПЕХТ, град Ямбол за периода 2023 - 2028 година
Етичен кодекс на училищната общност
Годишен план с календарен график за дейностите
Училищен учебен план