ПГЛПЕХТ - Ямбол
Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии

Училищни документи - учебната 2022 - 2023 година

Прикачени документи

Училищен план за предоставяне на обща подкрепа за личностно развитие за учебната 2022 - 2023 година
Мерки за повишаване на качеството на образованието в ПГЛПЕХТ, град Ямбол
Вътрешни правила за валидиране на професионални знания, умения и компетентности
Стратегия за развитие на ПГЛПЕХТ, град Ямбол за периода 2021 - 2025 година
План действие към Стратегия за развитие на ПГЛПЕХТ, град Ямбол
Годишен план с календарен график за дейностите
Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи
Програма за превенция на отпадането на ученици от ПГЛПЕХТ, град Ямбол
Правилник за дейността на ПГЛПЕХТ
План за организирането, провеждането и отчитането на квалификацията на педагогическите специалисти съобразно стратегията за развитие на ПГЛПЕХТ (2021 - 2025)
Етичен кодекс на училищната общност
Училищен учебен план