ПГЛПЕХТ - Ямбол
Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии

Училищни документи - Архив

Прикачени документи

План за сигурност на ПГЛПЕХТ
Правилник за дейността на ПГЛПЕХТ през учебната 2021 / 2022 година
Годишен отчет за достъп до обществена информация в ПГЛПЕХТ, град Ямбол за 2021 година
Вътрешни правила за валидиране на професионални знания, умения и компетентности
Училищен учебен план за учебната 2021 / 2022 година
Мерки за повишаване на качеството на образованието в ПГЛПЕХТ, град Ямбол през учебната 2021 / 2022 година
Етичен кодекс на училищната общност
Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи
Програма за превенция на отпадането на ученици от ПГЛПЕХТ, град Ямбол
План за организирането, провеждането и отчитането на квалификацията на педагогическите специалисти съобразно стратегията за развитие на ПГЛПЕХТ (2021 - 2025) за учебната 2021 / 2022 година
План за действие към Стратегия за развитие на ПГЛПЕХТ, град Ямбол през учебната 2021 / 2022 година
План за насърчаване и повишаване на грамотността за учебната 2021 / 2022 година
Годишен план с календарен график за дейностите през учебната 2021 / 2022 година
План - програма за действие 2021 година за безоспасност на движението по пътищата
Правилник за дейността на ПГЛПЕХТ, през Ямбол през учебната 2020 - 2021 година
Годишен отчет за достъп до обществена информация в ПГЛПЕХТ, град Ямбол за 2020 година
План към Стратегия за развитие на ПГЛПЕХТ, град Ямбол за периода 2021 - 2025 година
Стратегия за развитие на ПГЛПЕХТ, град Ямбол за периода 2021 - 2025 година
Годишен план с календарен график за дейностите през учебната 2020 / 2021 година
Училищен учебен план за учебната 2020 / 2021 година
План на комисията за културна и спортна дейност в ПГЛПЕХТ, град Ямбол за учебната 2020 - 2021 година
Мерки за повишаване на качеството на образованието в ПГЛПЕХТ, град Ямбол
План за работата на педагогическия съвет през учебната 2020 - 2021 година
План за организирането, провеждането и отчитането на квалификацията на педагогическите специалисти съобразно стратегията за развитие на ПГЛПЕХТ (2016 - 2020) за учебната 2020 / 2021 година
Плана за насърчаване и повишаване на грамотността за учебната 2020 / 2021 година
Програма за превенция на отпадането на учениците от ПГЛПЕХТ, град Ямбол
Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи
Годишен отчет за достъп до обществена информация в ПГЛПЕХТ, град Ямбол за 2019 година
Вътрешни правила за достъп до обществена информация в ПГЛПЕХТ, град Ямбол
План на комисията за култирна и спортна дейност в ПГЛПЕХТ, град Ямбол за учебната 2019 / 2020 година
План за организация и дейност на училищната комисия за превенция и борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни ученици за учебната 2019 / 2020 година
Програма за превенция за отпадането на учениците от ПГЛПЕХТ, град Ямбол
Училищен план за насърчаване грамотността за учебната 2019 / 2020 година
План за работа на педагогическия съвет през учебната 2019 / 2020 година
План за действие през 2019 / 2020 година към стратегия за развитие на гимназията (2016 * 2020)
Мерки за повишаване качеството на образованието в ПГЛПЕХТ, град Ямбол
План за организирането, провеждането и отчитането на квалификацията на педагогическите специалисти съобразно стратегията за развитие на ПГЛПЕХТ (2016 - 2020) за учебната 2019 / 2020 година
Етичен кодекс на училищната общност
Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи