ПГЛПЕХТ - Ямбол
Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии

Административни услуги

Прикачени документи

Приемане на учевици в VIII клас в непрофилираните училища - профелирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план - прием. Заявление.
Преместване на ученици, завършили първия етап на средно образование от обединените училища в XI клас в непрофилираните училища - профилирани и професионални гимназии и средни училища на места определени по допълнителния държавен план - прием. Заявление.
Преместване на ученици в държавните и в общинските училища.Заявление.
Издаване на диплома за средно образование
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити. Заявление.
Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелости изпити.
Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование - удостоверения, свидетелства, дипломи.Заявление.
Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация.
Издаване на Удостоверения за валидиране на компетентности с изискванията за завършване на клас, етап или основна сетпен на образование.Заявление.