ПГЛПЕХТ - Ямбол
Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии

Училищни документи

Прикачени документи

Годишен отчет за достъп до обществена информация в ПГЛПЕХТ, град Ямбол за 2019 година
Вътрешни правила за достъп до обществена информация в ПГЛПЕХТ, град Ямбол
План на комисията за култирна и спортна дейност в ПГЛПЕХТ, град Ямбол за учебната 2019 / 2020 година
План за организация и дейност на училищната комисия за превенция и борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни ученици за учебната 2019 / 2020 година
Програма за превенция за отпадането на учениците от ПГЛПЕХТ, град Ямбол
Училищен план за насърчаване грамотността за учебната 2019 / 2020 година
План за работа на педагогическия съвет през учебната 2019 / 2020 година
План за действие през 2019 / 2020 година към стратегия за развитие на гимназията (2016 * 2020)
Мерки за повишаване качеството на образованието в ПГЛПЕХТ, град Ямбол
План за организирането, провеждането и отчитането на квалификацията на педагогическите специалисти съобразно стратегията за развитие на ПГЛПЕХТ (2016 - 2020) за учебната 2019 / 2020 година
Етичен кодекс на училищната общност
Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи
Правилник за дейността на ПГЛПЕХТ, гр. Ямбол